Pravidla FB soutěže

Pravidla soutěže společnosti Acepac s.r.o. o produkty značky Acepac

EN Version

1. Pořadatelem soutěže je Acepac s.r.o. se sídlem: Brno - Zábrdovice, Příkop 27/2a, PSČ 602 00, IČO: 05730571, DIČ: CZ005730571, dále jen „pořadatel“.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území Evropy, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od 11. 10. 2018 od 15:00 do 18.10. 2018 do 15:00 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 14:59:59). Soutěž probíhá na facebookovém profilu značky Acepac na adrese https://www.facebook.com/acepac.bike/. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícího fotografii k příspěvku:

"VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O TŘI JEDINEČNÉ PLECHÁČKY"

Úplné znění pravidel soutěže lze nalézt na adrese: https://www.acepac.bike/pravidla-souteze

5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní příspěvek, který bude obsahovat fotografii s minimálně jedním produktem značky Acepac. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář. V případě vložení více komentářů bude soutěžícímu započítán pouze první vložený komentář. Platná fotografie musí být pořízena v roce 2018 a soutěžící může být požádán o doložení originálu pořízené digitální fotografie s originálním EXIF daného souboru.

6. Porota složená ze zástupců pořadatele po skončení soutěže vybere ze všech vložených fotografií vyhovujících podmínkám uvedeným v bodech 4. a 5. tři fotografie, které považuje za nejlepší a tím určí tři vítěze soutěže. Uvedení výherci získají hliníkový hrnek Acepac jehož fotografie je k dispozici v závěru tohoto textu.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

8. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, tj. zejména k jejich vystavení na sociálních sítí značky Acepac, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.

9. Výherce soutěže bude o výhře informován do 72 hodin od skončení soutěže pomocí příspěvku na stránce Acepac nebo komentáře pod soutěžním příspěvkem. Za účelem předání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo), a to prostřednictvím vyhodnocovacího příspěvku, vložením komentáře pod soutěžní příspěvek nebo v soukromé zprávě. Výhra bude následně předána do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 5 dní od ukončení soutěže, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

10. Výherce získává výhru uvedenou v bodě 6.

11. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora a zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.

12. Organizátor ani zadavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

13. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 7 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Náchodě dne 3. 10. 2018.

DSC_4965